Ayaş Tapu Müdürlüğü

           1. Teşkilatımız

 

           Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bünyesindeki Tapu ve Kadastro  teşkilatı 10/12/2010 tarih 27781 sayılı resmi gazetede yayımlanan 25/11/2010 tarih 6083 sayılı  Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Teşkilat  ve  Görevleri   Hakkındaki   kanun   hükümlerine   göre   merkez  ve  taşra teşkilatından oluşmaktadır. 
 
           2.Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün Tarihçesi
Ülkemizde ilk Tapu Teşkilatı 21 Mayıs 1847 tarihinde Defterhane-i Amire Kalemi adıyla kurulmuş ve Cumhuriyete kadar çeşitli isimler altında görevini sürdürmüştür. 
Cumhuriyetin kurulmasından sonra bağımsız bir tapu teşkilatının oluşturulması konusu; özel bir dal olması, bu hususta özel bir deneyim gerektirmesi ve kapsamının genişliği sebepleriyle önem kazanmıştır.
Bunun üzerine 1924 yılında Tapu Umum Müdürlüğü Teşkilatı kurulmuştur. Bu teşkilat bünyesine 1925 yılında 658 sayılı Kanunla kadastro birimi ilave edilmiştir. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün bugünkü yapısı ve hedefleri 29 Mayıs 1936 tarih ve 2997 sayılı Kanunla belirlenmiş olup Teşkilat, Maliye Bakanlığına bağlanmıştır. Daha sonra, 7 Temmuz 1939 tarihinde Adalet Bakanlığına bağlanmış ve nihayet taşıdığı önem ve bağımsızlığı göz önüne alınarak 10 Ağustos 1951 tarihinde Başbakanlığa bağlanmıştır. 22 Kasım 2002 Tarihinde Bayındırlık ve İskan Bakanlığına bağlanmıştır. 08 Temmuz 2011 tarihinde de Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bağlanmıştır.
 
Genel Müdürlüğümüzün 10.12.2010 tarihinde yürürlüğe giren 6083 sayılı "Tapu Ve Kadastro Genel Müdürlüğü Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun" ile belirlenen görev ve yetkileri şunlardır:
a) Devletin sorumluluğu altındaki tapu sicillerinin düzenli bir biçimde tutulmasını, taşınmazlarla ilgili her türlü akitli ve akitsiz tapu işlemleri ile tescil işlerinin yapılmasını, siciller üzerindeki değişikliklerin takibini, denetlenmesini, sicil ve belgelerin arşivlenerek korunmasını sağlamak.
 b) Ülkenin kadastrosunu yapmak, değişiklikleri takip etmek, tapu planlarının yenilenmesini ve güncellenmesini sağlamak, bunlara ilişkin kontrol ve denetim hizmetlerini yürütmek.
 c) Büyük ölçekli kadastral ve topografik haritaların üretilmesi amacı ile jeodezik altyapı, havadan fotoğraf alımı, 1/5000 ve daha üst ölçekli fotogrametrik ve yersel harita üretim hizmetlerini yapmak veya yaptırmak, kontrol etmek, denetlemek ve temel prensipleri tespit etmek.
 ç) Mekansal bilgi sistemi altyapısını ve harita üretim izleme merkezini oluşturmak, verilerden gerçek ve tüzel kişiler ile kamu kurum ve kuruluşlarının faydalanmasını sağlamak, coğrafi bilgi sistemleri konusunda verilecek görevleri yapmak.
 d) Yabancı uyruklu gerçek ve tüzel kişilerin ülkedeki tapu ve kadastro ile ilgili işlemlerini yapmak, Türkiye Cumhuriyeti uyruklu gerçek ve tüzel kişilerin yurtdışındaki taşınmazları ile ilgili hak ve menfaatlerini korumak, devletlerarası emlak müzakerelerine katılmak.
e) Görev alanıyla ilgili konularda, diğer ülkeler ve uluslararası kuruluşlar ile işbirliği yaparak müşterek projeler planlamak, yürütmek.
 f) 16/6/2005 tarihli ve 5368 sayılı Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri ve Büroları Hakkında Kanun hükümlerine göre harita ve kadastro mühendislik bürolarına lisans vermek, bu büroların faaliyet usul ve esaslarını belirlemek ve denetlemek.
g) Taşınmaza yönelik aracılık faaliyetlerini düzenlemek, lisans vermek, bu faaliyetlerin usul ve esaslarını belirlemek ve denetlemek.
ğ) Genel Müdürlüğün görev, hizmet ve faaliyetleri ile ilgili olarak, diğer kamu kurum ve kuruluşları ile meslek kuruluşlarınca uyulacak esasları belirlemek, koordinasyonu sağlamak.
 

 

          4. Müdürlüğümüzün Faaliyetleri
Müdürlüğümüzde; Tapu Kanunu, 22/07/2013 tarih 2013/5150 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile yapılan değişikliğe göre 4721 sayılı Türk Medeni Kanunun 913 üncü, 997 inci, 998 inci, 1000 inci, 1012 inci ve 1017 inci maddelerine dayanan tapu sicil tüzüğü ve Türk Medeni Kanunu gereğince; alım, satım, intikal, taksim, trampa, bağış, ipotek, kat irtifakı, kat mülkiyeti, irtifak hakkı tesisi, devre mülk tesisi,  cins değişikliği  ve her türlü cins değişikliği işlemleri, yeşil kart, çiftçiyi doğrudan destekleme, mal varlığı araştırmaları, icra ve icrai işlemler, mahkeme kayıtları, intifa hakkı tesisi, geçit hakkı tesisi, imar kanuna göre 15, 16 ve 18 madde uygulamaları, birleştirme, ayırma, yola terk, ipotek terkini, diğer terkin işlemleri ile gayrimenkulu ilgilendiren tapu işlemlerinin tamamı gerçekleştirilmektedir.
          5. Personel Durumumuz
Müdürlüğümüzde;  1 Müdür,  1 Müdür Yardımcısı,  4 Bilgisayar İşletmeni,  2 Memur, 1 Arşiv Memuru,  1 daimi İşçi ile hizmet vermektedir.
          6. Ekipmanımız
Müdürlüğümüzde; 13 adet bilgisayar, 10 adet yazıcı, 1 adet fotokopi makinası, 1 adet faks cihazı, 2 adet tarayıcı bulunmaktadır.
          7. İletişim :  Müdürlüğümüz Hükümet Konağı giriş katta hizmet vermektedir.
 
 
 
Müdürlüğümüz TelefonlarI
(0312)  551 27 63  (Başvuru Masası)
 
(0312)  551 27 61 Müdür

 

(0312)  551 27 66 Müdür Yardımcısı

 

(0312)   551 27 62 – 64   Servis
                                  
Faks:                   (0312)  712 10 43

 

e-posta:               ayas-tsm@tkgm.gov.tr

h) Kanunlarla verilen diğer görevleri yerine getirmek.

shadow
  • T.C. Cumhurbaşkanlığı
  • T.C. Başbakanlık
  • İçişleri Bakanlığı
  • Ankara Valiliği
  • AB Bakanlığı
  • Ayaş İlçe MEB
  • Ayaş Belediyesi
  • Ankara Kalkınma Ajansı