GSS Kapsamında Gelir Tespiti, Tescil ve izleme Sürecine ilişkin Usul ve Esaslar

28.12.2011 tarih ve 28156 sayılı Resmi Gazete’de “Genel Sağlık Sigortası Kapsamında Gelir Tespiti, Tescil ve izleme Sürecine ilişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” yayınlanmıştır.

2012 yılında hem yeşil kartlar yürürlükten kaldırılacak hem de Genel Sağlık Sigortası (GSS) primlerinin 30 güne tamamlanması ve Genel sağlık sigortalısının bakmakla yükümlü olduğu kişi statüsünden çıkanların ya da bakmakla yükümlü olunmayan kişilerin zorunlu Genel Sağlık Sigortalılığı başlatılacaktır.

Bu durumdaki kişiler için yapılacak gelir tespiti işlemleri ve başvuru süresi için yönetmelik yayınlanmış ve yayın tarihi itibari ile de yürürlüğe girmiştir.

Bu zorunluluk ilk olarak 1 Ekim 2010 günü yürürlüğe girmiş, ancak daha sonra bu uygulamada  erteleme  yapılmıştı.  

6111 sayılı Kanun  ile  (5510  sayılı  Kanunun  60.  maddesinin  (d)  ve  (g)  bentlerinde  sayılan  kişiler açısından) genel sağlık sigortası zorunluluğu 1 Ocak 2012 tarihine ertelenmişti.

01.01.2012  tarihi  itibariyle  sosyal  güvenlik  kapsamında  çalışmayan,  bakmakla  yükümlü olunan kişi olmayan veya bakmakla yükümlü olunan kişi durumundan çıkanlar için zorunlu GSS'lik başlamış bulunmaktadır.

Sigortalı  çalışanın;  eşi,  çocuğu  (erkek  18  yaşına  kadar,  okuyorsa 25 yaşına  kadar  /  evli olmayan ve çalışmayan kız çocuğu) ve geçiminin sigortalı tarafından sağlandığı kurumca belirlenen ana ve babası, çalışan sigortalıdan dolayı GSS kapsamında olup farklı bir işlem yapmayacaklardır. Bu statülerinde bir değişme olması durumunda gelir testi yaptırılarak GSS'li olacaklardır.

Genel  sağlık  sigortalısı  ya  da  genel  sağlık  sigortalısının bakmakla  yükümlü olduğu kişi statüsünde olmayanlar ile genel sağlık sigortalılığı ya da genel sağlık sigortalısının bakmakla yükümlü olduğu kişi statüsü sona eren kişiler, SGK tarafından re’sen tescil edilecektir.

Bu kişiler için, gelir testleri sonuçlandırılıncaya kadar 5510 sayılı Kanunun 82’nci maddesine göre  belirlenen  prime  esas  günlük kazanç  alt  sınırının otuz  günlük tutarı 
(01.01.2013 – 30.06.2013 dönemi için 978,60 TL, 01.07.2013 – 31.12.2013 dönemi için 1021,50 TL) prime esas asgarî kazanç tutarı olarak esas alınarak primleri tahakkuk ettirilecektir.

Ayrıca, gelir tespitini yaptırmak üzere bir ay içinde Sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına başvurması gerektiği SGK tarafından re’sen tescil edilen kişilere bildirilecektir.

Kendisine gelir testi yapılmasını istemeyenler ile genel sağlık sigortası tescilinin yapıldığına dair tebligatın yapıldığı tarihten itibaren bir ay içinde gelir testi yapılması yönünde muvafakat vermeyenlerin gelirleri asgarî ücretin iki katı olarak kabul edilecektir.

Gelir testine tâbi tutulacak kişinin gelir testini yaptırmak üzere Sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına bizzat yazılı başvurusu esastır. Başvuru, kişinin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı ikametgâhının bulunduğu il veya ilçe idarî sınırları içindeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına yapılacaktır.

Aynı aileden birden fazla kişinin gelir testine tâbi tutulacak kişi olması hâlinde aynı form ile başvuru yapılacaktır.

Aynı aile üyelerinden biri veya birkaçı başvuruda bulunsa bile başvuru formunda hanede yaşayan tüm fertlere ait bilgiler yer alacaktır.

Gelir testine tâbi tutulacak kişilerden, aile içinde kişi başına düşen gelirinin asgarî ücretin iki katından fazla olduğunu beyan edenler için gelir testi yapılmaksızın, beyan edilen gelir esas alınarak genel sağlık sigortası tescili yapılacaktır.

shadow
  • T.C. Cumhurbaşkanlığı
  • T.C. Başbakanlık
  • İçişleri Bakanlığı
  • Ankara Valiliği
  • AB Bakanlığı
  • Ayaş İlçe MEB
  • Ayaş Belediyesi
  • Ankara Kalkınma Ajansı